ചോദ്യപ്പേപ്പറില്‍ത്തന്നെ ഉത്തരവുമായി ഹയര്‍സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ

കോഴിക്കോട്: ചോദ്യപ്പേപ്പറില്‍ത്തന്നെ ഉത്തരവും അച്ചടിച്ച്‌ ഹയർസെക്കൻഡറി രണ്ടാംവർഷ പരീക്ഷാ പേപ്പർ. കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലാണ് ഗുരുതര തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടു സ്കോറിനുള്ള 12-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എട്ട് സ്കോറിനുള്ള 27-ാമത്തെ ചോദ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് അച്ചടിച്ച്‌ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് 12-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതിനായി രണ്ട് ഇടങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള വാക്യവും സൂചനകളും ചോദ്യമായി നല്‍കി. പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് എട്ട് സ്കോറിനുള്ള 27-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് 12-ാമത്തെ ചോദ്യമായി വന്ന അതേ വരിതന്നെയുണ്ട്.അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ അച്ചടിച്ച്‌ നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം