കടൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയ തീരദേശസേന അഴീക്കോട് സജ്ജമായി. ഗോവ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്പോർട്ട്സിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് തീരദേശ സേനയിൽ ഉള്ളത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വൻപരിചയമുള്ളതും കായികക്ഷമതയുള്ളതുമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊളളിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരസംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നൂതന പദ്ധതിയാണ് തീരദേശസേന.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം