പത്തനംതിട്ട: വിധവാപെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം

പത്തനംതിട്ട: ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും വിധവപെന്‍ഷന്‍ / 50 വയസ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റിവരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എന്നിവര്‍ താന്‍ പുനര്‍ വിവാഹിതയല്ല/ വിവാഹിതയല്ലാ എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം  ജൂലൈ അഞ്ചിനകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 31/12/2020 ന്  60 വയസ് കഴിഞ്ഞവര്‍ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം