സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴിൽ വയനാട് ഐ.റ്റി.ഡി പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണിയാമ്പറ്റ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സർക്കാർ അക്രഡറ്റിഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പോസലുകൾ ക്ഷണിച്ചു. കണിയാമ്പറ്റ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസലാണ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്. സിവിൽ വർക്കുകൾക്കായുള്ള ഡീറ്റെയ്ൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റവെയറിൽ നിബന്ധമായും തയ്യാറാക്കണം. പ്രൊപ്പോസലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 15 വൈകിട്ട് നാല് വരെ. ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രീബിഡ് മീറ്റിംഗ് ജനുവരി അഞ്ചിന് രാവിലെ 10.30 ന് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നടത്തുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വികാസ് ഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായണ്. ഫോൺ: 0471-2304594.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം