സാന്ത്വന സ്പർശത്തിൽ പരിഗണിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പരിഗണിക്കുകയും വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത എ.പി.എല്ലിൽ നിന്ന് ബി.പി.എല്ലിലേക്ക് മാറാനുള്ള അപേക്ഷ, ലൈഫ് പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷ, പട്ടയം, 2018 ലെ പ്രളയദുരിതാശ്വാസം, പ്രളയദുരിതാശ്വാസത്തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന സാന്ത്വന സ്പർശം പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
പി.എൻ.എക്സ്. 750/2021

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം