ആലപ്പുഴ: ‘നിലാവ്’ പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായി തണ്ണീർമുക്കം

ആലപ്പുഴ: ഊർജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ‘നിലാവ്’ പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായി തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലുമുള്ള പരമ്പരാഗത തെരുവുവിളക്കുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറ്റി പകരം എൽ.ഇ. ഡി. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ‘നിലാവ്’ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടക്കമിട്ട പദ്ധതി 100 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചാണ് തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. 

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുനിരത്തുകൾ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി. ആദ്യ പാക്കേജിൽ ലഭിച്ച 500 എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിലാവ് പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരും പ്ലാൻ ക്ലാർക്ക് ജിമീഷ്, കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഒരുമിച്ചു നിന്നതാണ് പദ്ധതി നൂറുശതമാനം വിജയിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ ജി. പണിക്കർ പറഞ്ഞു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം