തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗൺ: ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പുകൾ മാറ്റി വച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മെയ് 10,11,12,14 തീയതികളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിൻ വിൻ ( W-615), സ്ത്രീശക്തി ( SS-260), അക്ഷയ ( AK-497), ഭാഗ്യമിത്ര( BM 06) ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. മെയ് 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 തീയതികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാര്യണ്യ പ്ലസ്  KN-368, നിർമ്മൽ  NR-224, വിൻ വിൻ  W-616, സ്ത്രീ ശക്തി  SS-261, അക്ഷയ  AK-498, കാരുണ്യ പ്ലസ്  KN-369, നിർമ്മൽ  NR-225, കാരുണ്യ  KR-500, വിൻ വിൻ  W-617, സ്ത്രീ ശക്തി  SS-262, അക്ഷയ  AK-499, കാരുണ്യ പ്ലസ്  KN-370 ഭാഗ്യക്കുറികൾ റദ്ദാക്കി.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം