എബോള പോലെ ഭീകരൻ; എന്താണ് മാർബർഗ് വൈറസ്

August 11, 2021

ഡൽഹി: പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ മാർബർഗ് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗസ്ത് 8 ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ‘എംവിഡി’ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരുള്ള മാർബർഗ് വൈറസ് രോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ? ഈ വൈറസ് എത്രത്തോളം ഭീകരനാണ് ? പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ …