കോഴിക്കോട്: സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഇനി വാതിൽ പടിക്കൽ; പദ്ധതിയുമായി മുക്കം നഗരസഭ

April 18, 2022

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കായി സേവനങ്ങൾ ഇനി വാതിൽപടിക്കൽ എത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് മുക്കം നഗരസഭ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ  സർക്കാർ സേവനം ലഭിക്കാത്തവർ, പ്രായാധിക്യം, ഗുരുതര രോഗം കാരണം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വയോജനങ്ങൾ, അവശരായവർ, കിടപ്പുരോഗികൾ, …

കോഴിക്കോട്: ‘ആർച്ച പദ്ധതി’ : അഞ്ചാമത് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു

February 28, 2022

കോഴിക്കോട്: മുക്കം നഗരസഭയുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലന ക്ലാസ് ‘ആർച്ച’ അഞ്ചാമത് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. മുക്കം നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി.ടി ബാബു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെൺകുട്ടികളിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കരുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ നിരവധി പരിപാടികളാണ് നഗരസഭ …

കോഴിക്കോട്: മുക്കം നഗരസഭയിൽ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു

October 28, 2021

കോഴിക്കോട്: യുവതലമുറയെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ മുക്കം നഗരസഭയിലും ആരംഭിക്കുന്നു. 18 നും 40 വയസിനും ഇടയിലുള്ള യുവതികൾക്കാണ് ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുക. കുടുംബശ്രീയുടെയും നഗരസഭയുടെയും വിവിധ പദ്ധതികൾ യുവതലമുറയിലേക്ക് …