പത്തനംതിട്ട: ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് സിഡിഎസ് തല ഉദ്ഘാടനവും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനവും

November 3, 2021

പത്തനംതിട്ട: ഓമല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് സിഡിഎസ് തല ഉദ്ഘാടനവും സമ്പൂര്‍ണ്ണ  ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. ഐമാലി വെസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് അംഗന്‍വാടിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്  അഡ്വ. ജോണ്‍സന്‍ വിളവിനാല്‍  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാര്‍ഡ് …