കോവിഡ് മൂലം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗോത്രജനത ഇല്ലാതാകലിന്റെ വക്കിൽ

August 29, 2020

പോർട്ട് ബ്ലെയർ : ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹത്തിലെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലും കൊറോണ വ്യാപിക്കുന്നു. അന്യം നിൽക്കലിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഗ്രേറ്റർ ആൻഡമാനിസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേ വിഭാഗത്തിലെ ആറ് പേർക്ക് ഒരു മാസം മുൻപ് …