ആലപ്പുഴ: പാണാവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലാവ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

November 15, 2021

ആലപ്പുഴ: തെരുവു വിളക്കുകള്‍ പൂര്‍ണമായും എല്‍.ഇ.ഡിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നിലാവ് പദ്ധതിക്ക് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കമായി. ഏഴു വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.  പഞ്ചായത്തില്‍ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 1700ല്‍ പരം വഴിവിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും.  ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കെ.എസ്.ഇ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും …

ആലപ്പുഴ: ‘നിലാവ്’ പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായി തണ്ണീർമുക്കം

June 10, 2021

ആലപ്പുഴ: ഊർജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ‘നിലാവ്’ പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായി തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലുമുള്ള പരമ്പരാഗത തെരുവുവിളക്കുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറ്റി പകരം എൽ.ഇ. ഡി. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ‘നിലാവ്’ …