കോഴിക്കോട്: ഉദയം ക്യാംപസിനും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എസ്ബിഐയുടെ സംഭാവന

July 2, 2021

കോഴിക്കോട്: തെരുവിൽ അലയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച ഉദയം പദ്ധതിയിലേക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട്ടെ റീജ്യണൽ ഓഫീസുകൾ സംഭാവന നൽകി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട്ടെ ഒന്നാം നമ്പർ റീജ്യണൽ …

തിരുവനന്തപുരം: ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

July 2, 2021

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തുവരുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കരുത്. പരമാവധി പ്രായപരിധി 60 വയസ്സ്. …