ഇന്ത്യയെ പോഷകാഹാര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഭാരതീയ പോഷൻ കൃഷി കോഷ്

November 18, 2019

ന്യൂഡൽഹി നവംബർ 18: ഇന്ത്യയെ പോഷകാഹാര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി (ഡബ്ല്യുസിഡി), ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മന്ത്രി സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനി, ബിൽ & മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹ ചെയർമാൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനൊപ്പം ഭാരതീയ പോഷൻ കൃഷി കോഷ് (ബിപികെകെ) …