പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ജില്ലാതല ഉദ്‌ഘാടനവും വൃക്ഷ തൈവിതരണവും.

June 5, 2021

കട്ടപ്പന : കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്‍റെയും പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ കട്ടപ്പന ഗ്രീന്‍ലീഫിന്‍റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ജില്ലാ തല ഉദ്‌ഘാടനവും വൃക്ഷ തൈ വിതരണവും നടത്തി. വൃക്ഷ തൈ നടീലിന്‍റെ ജില്ലാ തല ഉദ്‌ഘാടനം കട്ടപ്പന സിഎസ്‌ഐ ഗാര്‍ഡനില്‍ …