മൂല്യവത്തായ വിദ്യാഭ്യാസം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം

January 13, 2023

 തുല്യത, മതേരത്വം, സാമൂഹ്യനീതി എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അനിവാര്യമാണെന്നും ഗുണമേൻമയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഉന്നതമൂല്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വേണ്ടതെന്നും വിദഗ്ധർ. നിയമസഭാ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ‘ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും കേരളവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന പാനൽ ചർച്ചയിലാണ് കേരള സർവ്വകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ …

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികളുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

June 22, 2021

തിരുവനന്തപുരം: ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ രചിച്ച കുട്ടികളുടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് എന്ന പുസ്തകം തിരുവനന്തപുരം സംസ്‌കൃതകോളേജ് കാമ്പസിലെ മരച്ചുവട്ടിൽ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് 12 വാല്യമുള്ള ഹോർത്തൂസ് മലബാറികൂസ് എന്ന …