മീൻ കുളത്തിനു മണ്ണ് നീക്കിയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കുടത്തിൽ മുത്തുകളും അസ്ഥിയും

May 20, 2020

ഇടുക്കി: സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത കുടത്തിൽ അസ്ഥിയും മുത്തുകളും. ചെല്ലാർകോവിൽ മൈലാടുംപാറ കമ്പിയിൽ ബിനോയുടെ പുരയിടത്തിലാണ് അപൂർവ കാഴ്ച്ച. ഇന്നലെയാണ് പുരയിടത്തിൽ മത്സ്യകുളത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കിയത്. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്‌തപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വന്നത് മൂന്നടിയോളം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കുടങ്ങളാണ്. …