ബംഗാളിൽ 1,750 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഏഴ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടി

November 1, 2019

കൊൽക്കത്ത നവംബർ 1: 1,750 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഏഴ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 2021 ലെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ അഞ്ചെണ്ണം ബരാസത്ത്, അരാംബാഗ്, തംലൂക്ക്, ഉലുബീരിയ, ജാർഗ്രാം …