ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ സ്കോളർഷിപ്പ്

November 11, 2022

ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് വിജയാമൃതം എന്ന പേരിലെ സ്കോളർഷിപ്പ്. ബിരുദത്തിന് ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനവും  സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 80 ശതമാനവും …

തിരുവനന്തപുരം: ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

October 26, 2021

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത ഡിഗ്രി / തത്തുല്യ കോഴ്സുകള്‍, പി.ജി, പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നേരിട്ടോ, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം/ പാരലല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം വഴിയോ  ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്ന വിജയാമൃതം പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ 40 …

ആലപ്പുഴ: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു

July 5, 2021

ആലപ്പുഴ: ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് വിജയാമൃതം എന്ന പേരിലെ സ്കോളർഷിപ്പ്. ബിരുദത്തിന് ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനവും, സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 80 …