എറണാകുളം: നൂറുദിന കർമപദ്ധതി: ടൂറിസം രംഗത്ത് മുതൽക്കൂട്ടാകാൻ നാല് പദ്ധതികൾ

June 26, 2021

എറണാകുളം: ജില്ലയുടെ ടൂറിസം രംഗത്ത് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന നാല് പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു. ഇവയിൽ രണ്ട് പദ്ധതികളുടേത് നിർമാണ പൂർത്തീകരണ ഉദ്ഘാടനവും രണ്ട് പദ്ധതികളുടേത് നിർമാണോദ്ഘാടനവുമാണ്. ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ  നിർമാണം …