ന്യൂ ഗിനിയയിലെ ‘പാടുന്ന പട്ടികളും ‘ അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി

September 3, 2020

ന്യൂഗിനിയ : 50 വർഷം മുൻപ് സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ പാടുന്ന പട്ടികളെ (സിംഗിങ് ഡോഗ്സ്) ഗവേഷകർ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി . പാപ്പുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ന്യൂ ഗിനിയയിലെ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഇവയെ വീണ്ടും …