നീര്‍ത്തട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ച് ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

November 24, 2022

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നീരുറവ്- നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നീര്‍ത്തട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു. പട്ടണത്ത് നടന്ന പരിപാടി പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിംന സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തിനി …

എറണാകുളം : കൈതാരം പൊക്കാളി പാടശേഖരത്തിൽ ജൂലൈ 1 ന് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല – വിത്തെഴുത്ത്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

June 29, 2021

എറണാകുളം : പറവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല വിത്തെഴുത്ത്‌ കോട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൈതാരം പൊക്കാളി പാടശേഖരത്തിൽ ജൂലൈ 1 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക്  കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വർഷങ്ങളായി തരിശു ഭൂമിയായി കിടന്നിരുന്ന …