പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം കൂട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്

October 15, 2019

ന്യൂഡൽഹി ഒക്ടോബർ 15: പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ വിള ഉൽപാദനങ്ങളായ ചോളം, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വൈവിധ്യവത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ചോളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷക ധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി പറയുന്നു. ലോക …