ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

July 8, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ മുന്നണികൾ മൂന്നും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭേദമില്ല. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി യോജിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും പിണറായി വിജയൻ മാറിനിൽക്കണമെന്നതിലാണ് യോജിപ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സംഭവമായതിനാൽ …