കോഴിക്കോട്: സ്വച്ഛ്‌സര്‍വ്വേക്ഷണ്‍ ഗ്രാമീണ്‍-2021- ഓണ്‍ലൈന്‍ ശില്‍പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

October 22, 2021

കോഴിക്കോട്: ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ ശുചിത്വ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളും മാലിന്യസംസ്‌കരണ മികവും വിലയിരുത്തുന്ന സ്വച്ഛ്‌സര്‍വ്വേക്ഷണ്‍ ഗ്രാമീണ്‍-2021 (എസ്.എസ.ജി) സര്‍വെ സംബന്ധിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ ശില്‍പശാല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.പി ശിവാനന്ദന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വച്ഛ്‌സര്‍വ്വേക്ഷണ്‍ (ഗ്രാമീണ്‍) വിജയകരമായ രീതിയില്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം …

കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീധനമുക്ത കേരളം’ കാമ്പയിന്‍- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു

July 10, 2021

കോഴിക്കോട്: ലിംഗസമത്വ ബോധവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ നടത്തുന്ന സ്ത്രീധന നിരോധന ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പയ്‌ന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.പി. ശിവാനന്ദൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ‘സ്ത്രീധന മുക്ത കേരളം’ …