ആലപ്പുഴ: തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി

June 23, 2021

ആലപ്പുഴ: തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി നിർമിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി എച്ച്. സലാം എം.എൽ.എ. തോട്ടപ്പള്ളി മണ്ണുംപുറം കോളനിയിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. അമ്പലപ്പുഴ, പുറക്കാട്, തോട്ടപ്പള്ളി മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളിൽ കടൽത്തീരത്തിന്റെ 50 …