ദേശീയ അംഗീകാരത്തിളക്കത്തിൽ രായമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇത് കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ വിജയം

June 18, 2022

രായമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കായകല്പ പുരസ്‌ക്കാര നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയ അംഗീകാരം കൂടി തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ  ദേശിയ ഗുണനിലവാര  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NQAS) നേട്ടത്തിനാണ് രായമംഗലം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അർഹമായിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ  ഒ.പി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പ്, ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും …

ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി കായകല്‍പ്പ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍

March 2, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 2: 2019- 20 വര്‍ഷത്തെ  കായകല്‍പ്പ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍    ജില്ലക്ക്  അഭിമാനത്തിന്റെ  നിമിഷങ്ങള്‍. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍  സി .എച് . സി  വിഭാഗത്തില്‍  പെരിയ  സി . എച് . സി  89.2 ശതമാനം നേടി മൂന്നാം  സ്ഥാനവും  …