കാസർഗോഡ്: വര്‍ഷം നീളെ പച്ചക്കറി വിളയിച്ച് വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കൃഷി യജ്ഞം

July 5, 2021

കാസർഗോഡ്: വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പിന്റേയും ഐ.സി.ഡി.എസ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസിന്റേയും നേതൃത്വത്തില്‍ സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി പരിപാലന പരിപാടി പുരോഗമിക്കുന്നു. ജൂണില്‍  ആരംഭിച്ച കൃഷി പരിപാലന പരിപാടി 2022 മെയ് വരെ …