എറണാകുളത്ത്‌ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണം: ജില്ലാതല യോഗം ചേരും

March 4, 2020

കാക്കനാട് മാർച്ച് 4: ജില്ലയിലെ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച (06.03.2020) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് കളകളക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ യോഗം ചേരും. മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, അയ്യന്‍കാളി …