മറാത്ത്വാഡ മേഖലയിൽ വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ കുറവ്

October 17, 2019

ഔറംഗബാദ് ഒക്ടോബര്‍ 17: ഒക്ടോബർ 21 ലെ മറാത്ത്വാഡ മേഖലയിലെ 46 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 676 മത്സരാർത്ഥികളിൽ 30 വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 33 ശതമാനം സീറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പരാജയപ്പെട്ടു. …