ആലപ്പുഴ : ജില്ലയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ലക്ഷം സൗജന്യ കിറ്റുകൾ

June 23, 2021

ആലപ്പുഴ : കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിലും ലോക്ക് ഡൗണിലും സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം മുടക്കമില്ലാതെ തുടർന്ന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്. ജില്ലയിലെ ആറ് താലൂക്കുകളിലെ റേഷൻ കടകൾ വഴി മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾക്കും സബ്‌സിഡി -നോൺ സബ്സിഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലെ കാർഡ് …