തിരുവനന്തപുരം: ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

July 2, 2021

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തുവരുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കരുത്. പരമാവധി പ്രായപരിധി 60 വയസ്സ്. …