കൃഷി ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ചിട്ട് കർഷകർ എങ്ങിനെ ഉത്തരവാദിയാകും?

June 27, 2021

കൃഷി ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വലിച്ചിട്ട് അതിൽ വൃക്ഷ വിളകൾ വീണ് അപകടമുണ്ടായാൽ കർഷകർ നഷ്ടം നൽകണം എന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻറെ പുതിയ തത്വം. മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമത്തിൻറെ പിൻബലത്തിൽ തോന്നിയപോലെ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് …