എറണാകുളം: നൂറുദിന കർമപദ്ധതി: ഒൻപത് നവീകരിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ

June 25, 2021

എറണാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് ഒൻപത്  നവീകരിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ. ഇതിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് കോടി രൂപ വീതം ലഭ്യമാക്കി നവീകരിച്ച മൂന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളും മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിച്ച ഒരു വിദ്യാലയവും …