കേരള മീഡിയ അക്കാദമി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്‌സ് ആരംഭിച്ചു

May 20, 2020

തിരുവനന്തപുരം : സാങ്കേതികജ്ഞാനം മാത്രമല്ല മാനുഷികവശം കൂടി ചേർന്നാണ് മികച്ചൊരു സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ ടി.കെ.രാജീവ് കുമാർ. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് അടക്കമുള്ള സങ്കേതങ്ങൾക്ക് ഇതു ബാധകമാണ്. കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കോഴ്‌സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം …