61 വയസ്സായി ; ഇനി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നു പറഞ്ഞ കൊറോണ വാർഡിലെ ഡോ: രവികുമാർ കുറുപ്പ്

April 28, 2020

തിരുവനന്തപുരം : എനിക്ക് വയസ്സ് 61 കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൊറോണ പിടിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി യാലും സാരമില്ല. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം എടുക്കണം. ഇതാണ് ഡോക്ടർ രവികുമാർ കുറുപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം തലവനാണ് ഇദ്ദേഹം. …