റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന അമ്മയെ വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി സ്വന്തം നിലയിൽ കേസെടുത്തു

May 28, 2020

പാറ്റ്ന: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അമ്മയെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുട്ടിയുടെ ചിത്രവും വീഡിയോയും അടക്കമുള്ള വാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി സ്വന്തം നിലയിൽ കേസെടുത്തു. മെയ് 28-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് എസ് കുമാറാണ് ചീഫ് …