സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍സൈഡ് വെയര്‍ഹൗസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ (സി.ആര്‍.ഡബ്ല്യു.സി) സെന്‍ട്രല്‍ വെയര്‍ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷനുമായി (സി.ഡബ്ല്യു.സി) ലയിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

June 23, 2021

വ്യാപാരം സുഗമമാക്കല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യമേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതകള്‍ പൊതുമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കിയ ”മിനിമം ഗവണ്‍മെന്റ് മാക്‌സിമമം ഗവേര്‍ണന്‍സ് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരുപടി കൂടിയായി 2007ല്‍ 1956ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മിനിരത്‌ന വിഭാഗം -2ല്‍പ്പെട്ട കേന്ദ്ര പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ (സി.പി.എസ്.ഇ) സെന്‍ട്രല്‍ …