എറണാകുളം തെങ്ങിൻ തൈകളും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും വില്പനക്ക്

September 9, 2020

എറണാകുളം : കൃഷി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പെരുമ്പാവൂർ, ഒക്കൽ വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച മൂന്നാം വർഷം കായ്ക്കുന്ന സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തൈകളും അത്യുൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി തൈകളും വില്പനക്ക്. ഫോൺ : 0484 2464941,  7907088478