കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്സുകളിൽ ഇനി ക്യാഷ്ലെസ്സ് യാത്ര

May 19, 2020

തിരുവനന്തപുരം: * യാത്രാ കാർഡിന്റെ  ട്രയൽ റൺ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്സുകളിൽ ക്യാഷ്ലെസ്സ് യാത്രയ്ക്കുള്ള നൂതന സംരംഭത്തിന് തുടക്കമായി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്സുകളിൽ റീചാർജ്ജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാത്രാ കാർഡുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഉദ്ഘാടനം  സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ  ഗതാഗത …