പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം 5 ലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു

August 12, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: പി‌. എം. സ്ട്രീറ്റ് വെൻ‌ഡേഴ്സ് ആത്മ നിർഭർ‌ നിധി (പി‌.എം.സ്വനിധി) പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വായ്പ ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണവും അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും, പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 41 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യഥാക്രമം 1 ലക്ഷവും 5 ലക്ഷവും കടന്നു. 2020 ജൂലൈ 02 മുതലാണ് …

ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാനു കീഴിൽ രാജ്യത്തെ 7 മേഖലകളിലെക്കുള്ള ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രചോദന നടപടികളും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു

May 17, 2020

ആത്മനിർഭർ അഭിയാന്റെ കീഴിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന  അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ട ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രചോദനനടപടികളും കേന്ദ്ര ധന-കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു .തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കൽ ,വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം,വ്യവസായസൗഹൃദ നടപടികൾ,സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾക്കുള്ള സഹായം,വിദ്യാഭ്യാസം,ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കായി വിശദമായ ഏഴു നടപടികൾ എന്നിവ  ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചവയിൽ …