പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അംഗീകൃത ആന്റിജന്‍ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

July 2, 2021

പാലക്കാട്: ജില്ലയിലെ കോവിഡ് 19 നിര്‍ണ്ണയ ആന്റിജന്‍ പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച താഴെ പറയുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയ കോവിഡ് 19 പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം …