ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഒരു കുടുംബം : ദത്തെടുക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

February 20, 2020

തൃശൂർ ഫെബ്രുവരി 20: സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് ഏജൻസി (CARA) യുമായി സഹകരിച്ച നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ‘ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഒരു കുടുംബം’. ജന്മം നൽകിയവരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ സ്ഥിരമായി …