ഡൽഹിയിൽ ഭൂചലനം; 4.6 റിക്ചർ സ്കെയിലിൽ; റോഹ്തക് പ്രഭവകേന്ദ്രം :

May 30, 2020

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു 4.6 റിക്ചർ സ്കെയിൽ ആയിരുന്നു തീവ്രത. ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക് ആണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.08 ഓടെ ആണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടുനിന്നു . ഈ മാസം അനുഭവപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഭൂചലനമാണ് ഇത്. …