ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചു

June 5, 2022

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ  കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോതമംഗലം ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം  (കരാര്‍ തീയതി മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്) സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കും നിബന്ധനകള്‍ക്കും വിധേയമായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുവാന്‍ താത്പര്യമുളള വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും …

കാസർഗോഡ്: വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട്

June 23, 2021

കാസർഗോഡ്: പരപ്പ ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ടില്‍ 2021 -22 വര്‍ഷത്തേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഓടുന്നതിന് ഏഴ് വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പഴക്കമില്ലാത്ത ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റുള്ള വാഹനം  ആവശ്യമുണ്ട്. സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് മാന്വല്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെണ്‍ണ്ടര്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍. ജൂലൈ …