പത്തനംതിട്ട: ജല ശക്തി അഭിയാന്‍ പദ്ധതി-ശാസ്ത്രീയ ജല പരിപാലനം വെബിനാര്‍ 9ന്

June 8, 2021

പത്തനംതിട്ട: ജല സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന ജല ശക്തി അഭിയാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘ശാസ്ത്രീയ ജല  പരിപാലനം’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ജൂൺ ഒന്‍പതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30 മുതല്‍ …