മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി ബംഗാൾ സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും: മമത

November 2, 2019

കൊൽക്കത്ത നവംബർ 2: മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഒരു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു . “മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷാ ഇളവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള …