ശ്രീചിത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ അംഗീകാരം, ആര്‍എന്‍എ കിറ്റിന് അനുമതി

May 20, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീചിത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ അംഗീകാരം. സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആര്‍എന്‍എ എക്‌സ്ട്രാക്ഷന്‍ കിറ്റ് ‘ചിത്ര മാഗ്ന’യ്ക്ക് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. കോവിഡ്- 19 പിസിആര്‍, ലാംപ് പരിശോധനകള്‍ക്കായി മാഗ്നറ്റിക് ബീഡ് അടിസ്ഥാന ആര്‍എന്‍എ എക്‌സ്ട്രാക്ഷന്‍ കിറ്റാണ് …