വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ എത്തുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമം

May 14, 2020

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മക്കളെ അയക്കുന്ന കോളേജുകളില്‍, ലക്ഷങ്ങള്‍ ഫീസ് കൊടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി, അവിടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും സേഫ് ആക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ ഒട്ടും കുറവല്ല. ശിശുകേന്ദ്രീകൃത കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് മിക്കവാറും ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും. മക്കള്‍ അല്ലലറിയാതെ …