ചരിത്രപരമായ ഹസനമ്പ ക്ഷേത്രം ഹസ്സനിൽ തുറന്നു

October 17, 2019

ഹസ്സൻ, കര്‍ണാടക ഒക്ടോബർ 17: നഗരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായതും ചരിത്രപരവുമായ ഹസനമ്പ ക്ഷേത്രം 13 ദിവസത്തേക്ക് ഭക്തർക്കായി വ്യാഴാഴ്ച തുറന്നു. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചത്. ഹസനമ്പ ജാത്ര മഹോത്സവ കണക്കിലെടുത്ത് വർണ്ണാഭമായ പ്രകാശം, ബണ്ടിംഗുകൾ, ബാനറുകൾ എന്നിവയാൽ ഹസ്സൻ നഗരം …